طرح‌های پژوهشی اختتام یافته

 

عنوان طرح:

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی خشونت خانگی و راهکارهای مقابله با آن در زنان استان خراسان شمالی

نویسنده:

سرکارخانم دکتر آرزو اصغری

سرکار خانم دکتر الهام بصیری

سازمان طرف قرارداد:

سازمان بهزیستی استان خراسان شمالی

 
 

عنوان طرح: 

ساخت یک موتور القایی تخت دوطرفه با ساختار جدید

نویسنده: 

دکتر محمدرضا بقائی پور

سازمان طرف قرارداد:

آموزشکده فنی پسران اردکان (شهید بهشتی)

نمایشگر یک مطلب

عنوان طرح: 

ساخت یک موتور آهنربای دائم تخت دوطرفه

نویسنده: 

دکتر محمدرضا بقائی پور

سازمان طرف قرارداد:

آموزشکده فنی پسران اردکان (شهید بهشتی)