فراخوان الویت پژوهشی سازمان فنی و حرفه ای (بهمن ماه سال 1401)

پژوهشگران محترم می توانند با مراجعه به سایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به نشانی http://www.irantvto.ir/ و پایگاه اطلاعات علمی و پژوهشی سازمان به نشانی hrrp://srn.irantvto.ir و شماره تماس 66583641-021 به منظور دریافت پاسخ سؤالات، ضمن اطلاع از شرایط ، عناوین طیرح هیا ، شیرح موضیوعات ، نسبت به  تکمیل پروپوزال (پیشنهاده) پژوهشی مرتبط با هر موضوع اقدام و نتیجیه را حداکثر تا تاریخ 1401/11/05 به پست الکترونیکیی rp@irantvto.ir ارسال نمایند. به منظور تهیه پرپوزال پیشنهادی می بایست به فرمت، عناوین و RFP طرح های پژوهشی مراجعه گردد.

 

 

پوستر فراخوان (دانلود)

.....................................................................................................................................................................................................................

الویت پژوهشی پزشکی قانونی(بهمن ماه سال 1401)

در زیر لیست عناوین تدوین شده توسط معاونت آموزش و پژوهش سازمان پزشکی قانونی کشور در اختیار پژوهشگران قراتر گرفته است، در صورت انتخاب هر یک از موضوعات حداکثر تا تاریخ 1401/11/14 در سامانه پژوهشیار به آدرس research.lmo.ir  ثبت نام و پروپوزال را بارگذاری نمایید.

 

1- ارزیابی روشهای تشخیصی برای تعیین تاریخ شروع عدم توانایی افراد در اداره امور مالی (دانلود)

 

2- ارزیابی روشهای تشخیصی برای تعیین میزان خسارت آسیب روانی متعاقب حوادث و سوانح (دانلود)

 

3- ارزیابی میزان مطابقت نظریات کارشناسی صادره از حوزه معاینات "بالینی پزشکی قانونی با دستور العملهای سازمان در استانهای مختلف کشور" (دانلود)

 

4- بررسی تداخل و تعدد دیات و تعارضات دیدگاههای مختلف در این خصوص (دانلود)

 

5- چگونگی ارزیابی اختلال کنترل ادرار در مصدومین مبتلا به صدمات سیستم اعصاب مرکزی (نخاعی یا مغزی) (دانلود)

 

6- مطالعات تطبیقی در خصوص بررسی روش عملکرد پزشکی قانونی سایر نقاط جهان در مقایسه با ایران (دانلود)

 

7- بررسی نقش و میزان تأثیر تروما و عوارض حاصل از آن در مرگ های تأخیری پس از تروما (دانلود)

..................................................................................................................................

اولویت پژوهشی شورای تحقیقات آموزش و پرورش سال 1401

 نمونه فرم را حداکثر تا تاریخ 1401/08/12 به دبیرخانه شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان( گروه تحقیق و پژوهش) با پست الکترونیکی به نشانی nkh.pajoohesh@chmail.ir ارسال نمایید.

 نمونه فرم پروپوزال

پوستر فراحوان

..................................................................................................................................

الویت های پژوهشی اداره کل پزشکی قانونی استان خراسان شمالی سال 1401

لیست عناوین الویت های پژوهشی در فایل زیر قراردارد تا در صورت انتخاب هر یک از موضوعات، پروپوزال مربوطه را حداکثر تا تاریخ 1401/07/24 در سامانه پژوهشیار سازمان به آدرس research.lmo.ir ثبت و بارگذاری گردد.

لیست عناوین الویت های پژوهشی اداره کل پزشکی قانونی  سال 1401

..................................................................................................................................

 فراخوان الویت های  پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه در سال 1401

 اطلاعات فراخوان

 فهرست اولویت های پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه

 اطلاعات تماس پژوهشگاه قوه قضاییه

..................................................................................................................................

محورهای اولویت دار در پژوهشهای ملی مبارزه با مواد مخدر - سال 1401