مراحل اتمام دوره فرصت مطالعاتی

1- گواهی اتمام دوره فرصت مطالعاتی- توسط دستگاه اجرایی

2- برگزاری سمینار دستاوردهای مأموریت- توسط متقاضی در حضور همکاران

3- صورتجلسه گروه و صورتجلسه دانشکده- توسط متقاضی - ذکر تایید ارائه سمینار و مشخصات دوره فرصت مطالعاتی در صورتجلسه ضروری می‌باشد.

4- تکمیل فرم‌های 1 تا 3 اختتام دوره فرصت مطالعاتی- توسط متقاضی

5- گزارش نهایی فرصت مطالعاتی-گزارش بر روی CD با فرمت مشخص شده- توسط متقاضی

6- ارسال نامه به رئیس دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت و الصاق تمامی موارد فوق- توسط متقاضی

7- طرح در شورای پژوهشی دانشگاه

8- صدور گواهی پایان دوره فرصت مطالعاتی- توسط معاونت آموزشی و پژوهشی