.

تدوین و نگارش گزارش پایانی دوره فرصت مطالعاتی ( گزارش بر روی CD به کارشناس تحویل داده شود)