نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

چهارمین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت


چهارمین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

در آذرماه سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

محورهای اصلی این رویداد عبارتند از:

۱ -اثربخشی و مسئولیت اجتماعی

۲ -ماموریتهای استانی و منطقهای

۳ -همکاریهای بینالمللی کاربردی

۴ -مراکز تحقیق و توسعه مشترک

۵ -فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت

۶ -پایاننامههای تقاضامحور

۷ -هدایت شغلی و صلاحیت حرفهای

۸ -دورههای پسا دکتری

جزئیات این رویـداد 

پوسترچهارمین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت