نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت

چهارمین رویداد الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت


در آذرماه سال 1401 برگزار خواهد شد.

محورهای اصلی این رویداد عبارتند از:

1 -اثربخشی و مسئولیت اجتماعی

2 -ماموریتهای استانی و منطقهای

3 -همکاریهای بینالمللی کاربردی

4 -مراکز تحقیق و توسعه مشترک

5 -فرصتهای مطالعاتی در جامعه و صنعت

6 -پایاننامههای تقاضامحور

7 -هدایت شغلی و صلاحیت حرفهای

8 -دورههای پسا دکتری

جزئیات این رویـداد